Leveringsvoorwaarden 

Betreffende alle producten en diensten van D-MIX en DIMIX 

Artikel 1: Definities 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

Diensten: alle werkzaamheden die Dimix in opdracht van de klant verricht waaronder doch niet uitsluitend onderhoud aan een   Machine al dan niet krachtens een onderhoudscontract en het vervangen van (onderdelen van) een Machine onder de   garantie. 

Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Dimix tot het leveren van Zaken en/of het   verrichten van Diensten. 

Overeenkomst: de tussen Dimix en de Klant in welke vorm dan ook aangegane overeenkomst tot het leveren van Zaken en/of het verrichten   van Diensten. 

Machine: ieder apparaat dat deel uitmaakt van het assortiment van Dimix waaronder doch niet uitsluitend latex printers, solvent  printers, UV printers, solvent-UV printers, cutting plotters, alsmede ieder onderdeel van een dergelijk apparaat, alsmede   software voor een dergelijk apparaat. 

Partij: Dimix of de Klant. 

Partijen: Dimix en de Klant. 

Dimix: de besloten vennootschap DIMIX B.V., statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te Minervum 7097 – 4817 ZK Breda,   Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53274288, alsook   alle dochterondernemingen van Dimix BV waaronder D-MIX BV. 

Schriftelijk: per e-mail & (aangetekende) post. 

Verbruiksgoed: ieder gebruiksgoed voor Machines dat deel uitmaakt van het assortiment van Dimix waaronder doch niet uitsluitend inktjet   media, laminaten, opplakfolies, sign producten en inkten. 

Zaak: Machine en/of Verbruiksgoed. 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, op onderhandelingen tussen Partijen en  op alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant kunnen Dimix slechts binden indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene  Voorwaarden én Dimix uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan. 
 2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden  volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk  het doelen de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 
 3. Bij strijd tussen de inhoud van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de  Overeenkomst. 

Artikel 3: Levering en levertermijnen 

 1. Levertermijnen worden in overleg tussen Partijen overeengekomen. 
 2. Door Dimix opgegeven levertermijnen en andere data zijn slechts indicatief en nimmer als fatale termijn te beschouwen. 3. Bij overschrijding van een door Dimix opgegeven indicatieve levertermijn kan de Klant Dimix Schriftelijk in gebreke stellen. De Klant dient  daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen Dimix alsnog de op haar rustende leveringsverplichting(en) kan nakomen. Een redelijke  termijn is een periode van 2 maanden na het verstrijken van de indicatieve levertermijn. Dimix is nimmer aansprakelijk voor enige schade die  het gevolg is van een latere levering. 
 3. Levering van een Zaak geschiedt door afgifte van de Zaak aan de Klant op de tussen Partijen overeengekomen plaats van levering. De door de  Klant ondertekende pakbon van de door Dimix ingeschakelde vervoerder of expediteur geldt als bewijs van de levering. 5. Het risico van de Zaak gaat van Dimix op de Klant over op het moment van levering van de Zaak. 
 4. Een door Dimix geleverde Machine, wordt door Dimix geïnstalleerd op de tussen partijen overeengekomen plaats van levering. Het tijdstip  waarop de installatie plaatsvindt wordt in overleg tussen Partijen overeengekomen. Het door de Klant ondertekende installatiebon geldt als  bewijs van de installatie, het gebruiksklaar zijn van de Machine en de ingebruikname van de Machine door de Klant. 
 5. Indien de levering een Machine betreft, is de Klant ertoe gehouden om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de Machine te kunnen  leveren en installeren. De Klant dient er in het bijzonder voor te zorgen dat de ruimtes waar een Machine dient te worden geïnstalleerd zijn  vrijgemaakt en voorzien van de nodige voorzieningen waaronder gas, water, elektriciteit en verwarming. 
 6. Dimix draagt zorg voor het voor de levering van de Zaak vereiste transport van de Zaak en schakelt daartoe een vervoerder of expediteur in.  De transportkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij de levering Verbruiksgoederen betreft en het factuurbedrag voor de betreffende  levering hoger is dan €350,00 exclusief BTW. In dat geval geschiedt levering franco. Voor het overige wordt de hoogte van de door de Klant  verschuldigde transportkosten tussen Partijen overeengekomen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Dimix geleverde Zaken blijven eigendom van Dimix, tot op het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn  betalingsverplichtingen jegens Dimix uit hoofde van enige met Dimix gesloten Overeenkomst tot het leveren van Zaken en/of het verrichten van  Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst – zoals rente en kosten – daaronder  begrepen. 
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde Zaak niet op de Klant is overgegaan, is het de Klant niet toegestaan om de Zaak te vervreemden of  te bezwaren. 
 3. Het eigendomsvoorbehoud laat onverlet dat het risico van de Zaak reeds overgaat van Dimix op de Klant op het moment van levering van de  Zaak. 

Artikel 5: Prijzen 

 1. Zaken worden door Dimix geleverd en Diensten worden door Dimix verricht tegen de prijzen die Dimix hanteert ten tijde van de levering van  de Zaken en/of het verrichten van de Diensten. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. 
 2. Voor het verrichten van Diensten is de Klant aan Dimix verschuldigd het honorarium van de monteur (uurtarief x bestede tijd) alsmede tenzij  uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen, voorrijkosten en de kosten voor het vervangen van (onderdelen van) Machines, voor  zover deze niet onder de verleende garantie vallen, en de kosten voor het vervangen van Verbruiksgoederen. 
 3. Dimix heeft het recht om de prijzen na het sluiten van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. 
 4. Indien de prijswijziging een verhoging inhoudt van meer dan 6% of indien een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de  Overeenkomst, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden binnen 8 dagen nadat Dimix de Klant heeft geïnformeerd  over de prijswijziging, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor een van Partijen. 
 5. De ontbinding ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om facturen die betrekking hebben op de voor de ontbinding geleverde Zaken en/of  verrichte Diensten te betalen. 

Artikel 6: Betaling 

 1. Facturen betreffende de levering van Verbruiksgoederen dient de Klant te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum op IBAN rekeningnummer:  NL40 RABO 0127 7418 36, BIC: RABONL2U ten name van Dimix. 
 2. Voor wat betreft facturen betreffende de levering van Machines geldt dat de Klant 50% van het factuurbedrag dient te betalen binnen 8 dagen  na factuurdatum en de resterende 50% van het factuurbedrag voor de door Dimix opgegeven indicatieve levertermijn op IBAN rekeningnummer:  NL40 RABO 0127 7418 36, BIC: RABONL2U ten name van Dimix. 
 3. Facturen betreffende het verrichten van Diensten dient de Klant te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum op IBAN rekeningnummer: NL40  RABO 0127 7418 36, BIC: RABONL2U ten name van Dimix. 
 4. Dimix verleent de Klant een korting van 2% op een factuur voor zover deze factuur betrekking heeft op de levering van Verbruiksgoederen,  mits de Klant de factuur binnen 8 dagen betaalt middels overboeking op de bankrekening van Dimix of binnen 30 dagen middels automatische  incasso. De korting wordt niet verleend indien Dimix een opeisbare vordering op de Klant heeft uit welke hoofde dan ook. 
 5. De betalingstermijnen genoemd in dit artikel zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Klant van rechtswege in  verzuim en is de Klant aan Dimix een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, alsmede een vergoeding voor  buitengerechtelijke kosten van 15 % over het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00. Als de daadwerkelijk gemaakte  buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan is de Klant de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten verschuldigd. 
 6. Dimix heeft het recht de door de Klant verrichte betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de buitengerechtelijke kosten,  vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
 7. Bij niet tijdige betaling is Dimix gerechtigd om de levering van de Zaken en/of het verrichten van de Diensten op te schorten. 8. De Klant is gehouden om na ontvangst van een factuur de juistheid daarvan te controleren. De Klant dient eventuele klachten over de juistheid v an een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden bij Dimix, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur  te betwisten. 
 8. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Dimix. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Dimix 

 1. In geval van een of meerdere toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatig handelen van Dimix is de totale aansprakelijkheid van Dimix  beperkt tot kosteloos herstel of vervanging van de door Dimix geleverde Zaken. 
 2. Dimix, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf  van de Klant en/of derden die het gevolg is van gebreken in door Dimix geleverde Zaken en/of Diensten, behoudens in geval van grove schuld,  opzet, bewuste of toerekenbare roekeloosheid van Dimix of van leidinggevende ondergeschikten van Dimix. 
 3. Dimix is in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van de Klant waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan  schade aan andere zaken dan de zaken geleverd door Dimix, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als  gevolg van aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met door  Dimix geleverde Zaken en/of door Dimix verrichte Diensten.
 1. Iedere verplichting van Dimix tot schadevergoeding op grond van een of meerdere toerekenbare tekortkomingen of op welke grond dan ook is  beperkt tot het bedrag dat ter zake daadwerkelijk aan Dimix wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Dimix, vermeerderd  met het ter zake door Dimix verschuldigde eigen risico. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Dimix niet mocht uitkeren dan is de totale  aansprakelijkheid van Dimix op grond van een toerekenbare tekortkoming of op welke grond dan ook beperkt tot het factuurbedrag van de  betreffende Zaak of de betreffende Dienst. 
 2. De Klant vrijwaart Dimix voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of  samenhangen met door Dimix geleverde Zaken en/of door Dimix verrichte Diensten. 

Artikel 8: Onderzoeksplicht en klachtplicht Klant bij gebreken 

 1. De Klant dient onverwijld na de levering van een Zaak of de verrichting van Dienst te onderzoeken of aan de geleverde Zaak of de verrichte  Diensten een gebrek kleeft. Bij de levering van een Machine dient de Klant uiterlijk op moment van de ingebruikname van de Machine te  onderzoeken of aan de geleverde Machine een gebrek kleeft. 
 2. De Klant kan op een gebrek in de geleverde Zaak of een gebrek in de verrichte Dienst geen beroep meer doen indien hij niet binnen 14 dagen  (vervaltermijn) na de levering van de Zaak of de verrichting van Diensten Schriftelijk bij Dimix daarover heeft geklaagd op een wijze dat Dimix  wordt geïnformeerd over de gestelde aard en omvang van het gebrek. 
 3. Bij tijdig ingediende klachten stelt de Klant Dimix in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een  gegronde klacht verleent de Klant aan Dimix een redelijke termijn om tot kosteloos vervanging of herstel van de geleverde Zaak en/of de  verrichte Dienst over te gaan. 

Artikel 9: Garantie Dimix 

 1. Dimix verleent de Klant garantie op een Machine, met uitzondering van software, conform de Machine Garantievoorwaarden van Dimix die van  toepassing zijn op alle leveringen van Machines door Dimix aan de Klant. Dimix verleent geen garantie op geleverde Verbruiksgoederen of  Diensten. 

Artikel 10: Overmacht 

 1. Onder overmacht aan de zijde van Dimix wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Nederlandse wet en rechtspraak wordt begrepen,  alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, waarop Dimix geen invloed kan uitoefenen  ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. 

Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere  derden waarvan Dimix afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene  vervoersproblemen. 

 1. Dimix kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dimix haar verbintenis  had moeten nakomen. 
 2. Gedurende de periode van overmacht is Dimix gerechtigd om al haar verplichtingen op te schorten en wordt een opgegeven indicatieve  levertermijn verlengd met de periode van overmacht. 
 3. In geval de overmacht aan de zijde van Dimix langer dan 3 maanden duurt is er sprake van blijvende overmacht. In dat geval is ieder van  Partijen gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor een  van Partijen. 

Artikel 11: Ontbinding en vernietiging 

 1. De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in het geval van een prijswijziging door Dimix zoals neergelegd  in artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden en in het geval van blijvende overmacht aan de zijde van Dimix zoals neergelegd in artikel 10.4  van de Algemene Voorwaarden. 
 2. Dimix is, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor Dimix, gerechtigd om de Overeenkomst in of buiten  rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van niet tijdige betaling door de Klant of geen betaling door de Klant, in geval naar het oordeel  van Dimix gegronde vrees bestaat voor niet tijdige betaling of geen betaling door de Klant, in geval het faillissement van de Klant wordt  aangevraagd of uitgesproken, ingeval de Klant surseance van betaling aanvraagt of de surseance van betaling ten aanzien van de Klant wordt  uitgesproken, in geval de Klant wordt ontbonden, geliquideerd of anderszins de activiteiten staakt, in geval van executoriale beslaglegging ten  laste van de Klant, en – wanneer de Klant een natuurlijk persoon is – ingeval van overlijden van de Klant, in geval de Klant de Wet  Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen aanvraagt of de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen op de Klant van toepassing  wordt verklaard, in geval de Klant onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.  Deze gevallen hebben te gelden als een tekortkoming van de Klant. Buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst dient Schriftelijk te  geschieden. 
 3. Wordt de Overeenkomst in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbonden door Dimix wegens een van de tekortkomingen vermeld in  artikel 11.2 van de Algemene Voorwaarden, dan is de Klant verplicht om aan Dimix de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen  wederzijdse nakoming doch ontbinding van de Overeenkomst plaatsvindt zoals winstderving, waardevermindering van de geleverde Zaak en

  demontagekosten en transportkosten, naast de rechten van Dimix op schadevergoeding die voortvloeien uit de wet. Dimix is gerechtigd tot  verrekening van haar schade met enig als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant terug te betalen bedrag. 4. De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst te vernietigen op welke grond dan ook. 

  Artikel 12: Verzuim en ingebrekestelling 

  1. Behoudens in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden vermelde fatale termijnen, is een Partijeerst in verzuim jegens de andere Partij  als zij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de andere Partij te voldoen. 2. Een ingebrekestelling moet Schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van 14 dagen, tenzij Partijen een afwijkende termijn zijn  overeengekomen zoals in artikel 3.3 van de Algemene Voorwaarden. 

  Artikel 13: Rechtskeuze en forumkeuze 

  1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. Op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen  Partijen en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen, op alle huidige en toekomstige verbintenissen tussen  Partijen anders dan uit Overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet (bijvoorbeeld onrechtmatige daad), op de Algemene Voorwaarden en op  alle onderhandelingen tussen Partijen is het Nederlandse recht van toepassing. 
  2. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van de  huidige en/of toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen alsmede voor geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van  alle huidige en toekomstige verbintenissen tussen Partijen anders dan uit Overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet. 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

  Artikel 14: Uitleg Algemene Voorwaarden 

  1. In geval van geschil over de uitleg of interpretaties van de Algemene Voorwaarden is de versie in de Nederlandse taal leidend. In te zien op : https://www.dimix.com/over-dimix/service-en-voorwaarden/.NEDERLAND 

Minervum 7097  

4817 ZK Breda  

T: +31 (0)76 820 08 30 [email protected]  

BELGIË 

Seinhuisstraat 7 bus 4  

3600 Genk  

T: +32 (0)89 46 05 60 

[email protected] WWW.DIMIX.COM